Engagemanget: Bidrag till samhället

Skandia har allt sedan grundandet haft ett starkt engagemang i samhällsutvecklingen. Det ligger i ett försäkringsbolags intresse att skapa en så trygg tillvaro som möjligt för både enskilda individer och näringsidkare. Under 1800-talet handlade det om att förebygga bränder. Idag om att skapa förutsättningar för ett samhälle där framför allt barn och ungdomar inte hamnar i utanförskap.

Försäkrad tomtebolycka

Försäkrad tomtebolycka

Alla behöver försäkringar. Så även tomten.

1963

Efter andra världskrigets knappa år ökade biltrafiken och därmed också trafikolyckorna.

Idéer för livet

Idéer för livet

Efter ungdomskravallerna 1987 efterlyste Skandia förslag på förebyggande åtgärder.

1888

En mängd svåra stadsbränder drabbade Sverige. Det fick en epokgörande betydelse för brandväsendet.

1950

Redan på 1950-talet bedrevs en kampanj mot jäktet och hetsen i vardagstillvaron.

Front mot tjuven

Front mot tjuven

Varubristen under andra världskriget medförde att brottsligheten ökade i Sverige.

Utanförskapets pris

Utanförskapets pris

Med Skandiamodellen går det att räkna ut hur mycket ett utanförskap kostar.

Hälsofrämjande åtgärder

Hälsofrämjande åtgärder

Tidskriften Vår hälsa var under 40 års tid ett sätt att förebygga ohälsa.

Försäkrad tomtebolycka

Försäkrad tomtebolycka

Alla behöver försäkringar. Så även tomten.

1963

Efter andra världskrigets knappa år ökade biltrafiken och därmed också trafikolyckorna.

Idéer för livet

Idéer för livet

Efter ungdomskravallerna 1987 efterlyste Skandia förslag på förebyggande åtgärder.

1888

En mängd svåra stadsbränder drabbade Sverige. Det fick en epokgörande betydelse för brandväsendet.

1950

Redan på 1950-talet bedrevs en kampanj mot jäktet och hetsen i vardagstillvaron.

Front mot tjuven

Front mot tjuven

Varubristen under andra världskriget medförde att brottsligheten ökade i Sverige.

Utanförskapets pris

Utanförskapets pris

Med Skandiamodellen går det att räkna ut hur mycket ett utanförskap kostar.

Hälsofrämjande åtgärder

Hälsofrämjande åtgärder

Tidskriften Vår hälsa var under 40 års tid ett sätt att förebygga ohälsa.